Nájdite "zelenú" kanceláriu a výber energeticky úsporných priestorov

Keď hľadáte nové priestory pre Vaše podnikanie, je to Vaša najväčšia šanca výrazne znížiť spotrebu energie v kancelárii.

Úvod

Najlepšou možnosťou, ako zásadne znížiť spotrebu energie Vašej kancelárie, je presťahovať sa do nových priestorov.

Výber zelených kancelárií Vám môže pomôcť obmedziť dopad Vašej činnnosti na životné prostredie, znížiť Vaše účty za spotrebu energie a zvýšiť produktivitu práce Vašich zamestnancov. Hľadanie nových kancelárskych priestorov alebo údržba tých, ktoré máte a prevádzkujete v súlade s normami pre dosiahnutie vysokej úrovne ochrany životného prostredia, môže byť náročná.

Na papieri novej budovy, postavenej v súlade s najnovšou legislatívou, môžu javiť ako veľmi úsporné, ale v skutočnosti môžu spotrebovávať viac energie ako tie staršie budovy.

Vo všeobecnosti majú zelené budovy nižšie prevádzkové náklady vďaka účinnejšej spotrebe energie a vody. Pozerajte sa starostlivo a položte tie správne otázky, aby ste zo svojho presťahovania získali čo najviac.

Odporúčania

Tu sú naše štyri najdôležitejšie kritériá pre výber nových kancelárií: 
 

 • Zamerajte sa na energetickú účinnosť: Vezmite do úvahy dobre navrhnuté programy, ktoré používajú pasívne prvky na zníženie spotreby energie, ako je napr. väčšie využívanie denného svetla oproti umelému osvetleniu, lepšia tepelná izolácia znižujúca tepelné straty a zatienenie okien proti slnku, ktoré znížia nutnosť chladenia v lete.

 

 • Overte certifikáciu udržateľnosti budov: Energetická certifikácia budov môže predstavovať dobré indikátory vplyvu budovy na životné prostredie. Príklady certifikácie budov sú uvedené nižšie v texte. Budovy certifikované ako trvalo "udržateľné" sú typicky menej energeticky náročné a prinášajú ďalšie výhody, napr. väčší pocit pohody pre zamestnancov a vyššiu produktivitu práce.

 

 • Zapojte majiteľa a ďalších používateľov budovy: Vyhľadávajte ďalšie informácie o Vašej budove, ako sú užívateľské príručky, monitorovanie dát, aktuálne stratégie spotreby energie a dohodnuté stavebné ciele, a zvážte uzavretie "zelené" nájomné zmluvy (green lease).   

 

 • Nakupujte pre svoje potreby: Akonáhle vyberiete kanceláriu a podpíšete nájomnú zmluvu, môžete ešte ďalej obmedziť vplyv Vašej činnosti na životné prostredie udržateľným nakupovaním kancelárskej techniky. 

 

Čítajte ďalej, aby ste sa dozvedeli, ako prakticky zohľadniť tieto úvahy pri hľadaní nových kancelárskych budov.

Ďalšie informácie


Čím sa energeticky úsporná budovy vyznačuje
 


Postarajte sa o to, aby sa Vaša nová budova vyznačovala prvkami energetickej úspornosti v súlade s týmto zoznamom. V prípade, že si nie ste istí, spýtajte sa správcu budovy.

 

 • Vykurovanie, vetranie a klimatizácia (HVAC): Boli vykurovacie a chladiace systémy v budove vybrané s ohľadom na svoju účinnosť? Dá sa budova prirodzene ochladzovať čerstvým vzduchom? V prípade, že má budova mechanické vetranie, opýtajte sa, či tu existuje systém rekuperácie tepla a o aký typ sa jedná. Viac informácií nájdete v texte "Ušetrite na vykurovanie a chladenie"

 

 • Ovládacie prvky: Opýtajte sa, ako je vykurovanie, chladenie a vetranie vo Vašej budove riadené a zaistite, aby časovače boli nastavené v súlade s Vašou pracovnou dobou. Ak chcete na Vašom poschodí regulovať teplotu a vetranie, zaistite, aby vypínače a styčné plochy boli čisté a ľahko ovládateľné alebo požiadajte správcu budovy / zariadenia o pomoc a radu. Viac informácií nájdete v texte "Ušetrite na vykurovanie a chladenie".

 

 • Osvetlenie: Hľadajte kancelárske priestory s dostatkom denného svetla, aby ste obmedzili nutnosť umelého osvetlenia. Opýtajte sa, či sa tam nachádzajú automatické ovládacie prvky osvetlenia, ako sú snímače pohybu a denného svetla a skontrolujte, či sa jedná o LED osvetlenie alebo kompaktné žiarivky. Účinnejšie osvetlenie pomáha znižovať prebytočné teplo a tým potrebu ďalšieho chladenia. Viac informácií nájdete v texte "Ušetrite na osvetlenie".

 

 • Tepelná izolácia: Opýtajte sa, či sú podkrovia alebo podhľady a steny dobre tepelne izolované. V ideálnom prípade je na podkrovie a podhľady použitá izolácia s hrúbkou aspoň 200 mm, čo môže znížiť tepelnú stratu až o 40 %. Skontrolujte, či sú dvere a okná dobre utesnené a či cez nich neprefukuje. Viac informácií nájdete v texte "Ušetrite na vykurovanie a chladenie".

 

 • Zasklenie okien: Skontrolujte, či majú okná dvojité alebo trojité zasklenie a či sú rámy v dobrom stave. Dbajte na viacvrstvové zasklenia na strane budovy smerujúce na juh, aby absorbovalo slnečnú energiu na ohrev budovy v zime. Uistite sa, že sú osadené vonkajšie tieniace alebo vnútorné smerové žalúzie, alebo či je možné pridať pre zníženie prehrievania a oslnenia slnkom v lete. Opýtajte sa, či má sklo špeciálnu povrchovú úpravu, ktorá zabráni úniku tepla von alebo jeho prenikaniu dovnútra. Viac informácií nájdete v texte "Ušetrite na osvetlenie".

 

 • Účinné hospodárenie s vodou: Obmedzovače prietoku vody a perlátory sú prvky, ktoré šetria spotrebu vody. Možno ich kúpiť v špecializovaných obchodoch. Niektoré budovy môžu mať systémy na recykláciu šedej vody (z umývadiel a spŕch) alebo systémy na zber dažďovej vody, aby sa znížila spotreba vody na splachovanie WC.
   


Zapojte majiteľa a ďalších nájomníkov
 


Všímajte si informácií o tom, ako Vaša budova funguje a ako v tejto oblasti môžete spolupracovať. Všeobecne existuje "inštruktážny manuál" alebo "protokol o odovzdaní a prevzatí budovy", ktorý obsahuje informácie o nainštalovaných zariadení a systémoch a o tom, ako fungujú. Ide často o rýdzo technické informácie, ale môže tiež ísť o návod, ktorá laickým jazykom informuje radových zamestnancov o tom, ako fungujú ovládacie prvky a systémy a o význame jednotlivých stavebných prvkov. Ak tieto dokumenty nie sú k dispozícii, porozprávajte sa so správcom budovy a spýtajte sa, ako fungujú ovládacie prvky a či sú k dispozícii údaje o spotrebe energie z meraní a podružného merania.
 

Opýtajte sa, či bolo vykonané hodnotenie vplyvu na životné prostredie alebo realizujú environmentálne audity, a či do budúcnosti existuje potenciál pre zlepšenie prevádzky budovy. Vyzvite majiteľa budovy, aby zriadili pravidelné diskusné fórum na riešenie otázok spojených s vplyvom budovy na životné prostredie.
 

Môžete tiež zvážiť podporu z dokumentov o zelenom prenájme alebo memoranda o uvedomení (MoU), ktoré poskytujú majiteľom budov a nájomcom rámec správy budovy a jej vplyv na životné prostredie a ako tento vplyv ďalej znížiť. To obom stranám umožní navzájom pochopiť svoje snahy o zlepšenie životného prostredia, identifikovať možnosti spolupráce a rozvíjať porozumenie tomu, aké kroky podniknúť a dosiahnuť zlepšenie.
 

Vzorová doložka zelené nájomnej zmluvy a MoU je k dispozícii online. Pre viac informácií sa tiež pozrite na (iba v anglickom jazyku): http://www.betterbuildingspartnership.co.uk/green-lease-toolkit
 


Prehľad systémov certifikácie a hodnotenia
 


Nižšie v texte je uvedený zoznam systémov certifikácie, ktoré môžu byť dobrými ukazovateľmi vplyvu budovy na životné prostredie. BREEAM a LEED sú systémy s najlepším medzinárodným dosahom a najväčšie príležitostí pre globálny rast.
 

Tam, kde systémy riešia aspekty kvality vnútorného prostredia a pocitu pohody v budove, môžu podniku priniesť ďalšie benefity, napr. Výrazne väčšiu spokojnosť zamestnancov, vyššiu produktivitu a kvalitu práce. Hodnotenie budov (building asset ratings), napr. formou preukazov energetickej náročnosti, však nezaručuje nízku energetickú náročnosť prevádzky a je potrebné hľadať ďalšie informácie o budove.
 

V Slovenskej republike je zakotvená energetická certifikácia budov implementovanou Smernicou európskeho paralmentu a Rady EÚ 2010/31/EÚ do slovenskej legislatívy zákonom č. 555/2005 Z. .z, o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhláškou č. 324/2016 Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorou sa mení a dopĺňa vysháška 3364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 o EHB.
 


„Zelené“ nakupovanie
 


Akonáhle vyberiete budovu a podpíšete nájomnú zmluvu, môžete obmedziť vplyv Vašej činnosti na životné prostredie ešte viac, a to udržateľným nakupovaním kancelárskej techniky.
 

Pri nakupovaní nového zariadenia si zostavte plán nákupu len toho, čo naozaj potrebujete a investujte do energeticky účinnej kancelárskej techniky. Zmodernizujte svoje staré vybavenie, pretože moderné zariadenia bývajú energeticky účinnejšie ako staršie modely. Tiež hľadajte multifunkčné zariadenie, ktoré kombinuje funkciu tlačiarne / kopírky / skenera.

 

Pri nákupe kancelárskej techniky sa vždy pozerajte po výrobkoch s energetickým štítkom triedy A (značenie EU)

Pre odhad Vašej spotreby energie a prevádzkových nákladov na kancelársku techniku a potenciálu úspor u zariadení, ako sú notebooky, stolové počítače alebo tlačiarne, môžete použiť kalkulačku úspor kancelárskej techniky ENERGY STAR.

Tu je odkaz na kalkulačku úspor kancelárskej techniky ENERGY STAR (v anglickom jazyku).

 

Zaujímajte sa o programy recyklácie kancelárskej techniky, ktoré šetria peniaze i zdroje. Zvážte napríklad nákup použitých stoličiek a stolov, najmä pre malé kancelárie, kde nebudete nakupovať vo veľkom.

 

Viac informácií o trvalo udržateľnom nakupovaní kancelárskej techniky nájdete v texte “Ušetrite na ICT” a “Nakupujte múdro.

 

Nástroje

 • ICTFOOTPRINT Self Assessment Tool for ICT Services (SAT-S)
  The SAT-S allows you to estimate the carbon and energy footprint of a digital service (that you use or provide) based on 1 year of use of the service assessed. This will help you make informed decisions about actions to improve your energy efficiency and eventually become greener in your ICT elements.
 • ICTFOOTPRINT Self Assessment Tool for Organisations (SAT-O)
  The SAT-O allows you to estimate the carbon and energy footprint of your ICT organisation or the IT department of your organisation, based on 1 year of activity. This will help you make informed decisions about actions to improve your energy efficiency and overall carbon emissions, either directly linked to the company activities or not (e.g. business travel and commuting of your staff).
 • SIEA
  Solar Calculator
 • SIEA
  The Calculator for Energy Savings and Consumption of Buildings
 • SIEA
  The leaflets for energy efficiency and savings
 • Zelená domácnostiam
  Possibilities for SME to join the National Green Energy Program for support of domestic holders as Supplier/Contractor
Tip na dnešný deň
Kupujte energeticky úsporné zariadenia a elektroniku. Vyberajte najúspornejšie ako si môžete dovoliť - oplatí sa to a v konečnom dôsledku ušetríte peniaze aj energiu.

Bolo to pre Vás užitočné?