Partneri

Partneri konzorcia

Europa Media (EM) je nezávislý neziskový MSP zaoberajúci sa záležitosťami Európskej únie, najmä politikami, programami a projektmi s tématikou výskum a inovácie. V priebehu uplynulých 12 rokov sa Europa Media zúčastnil na výskumných a inovačných projektoch financovaných EÚ ako koordinátor alebo partner v širokom spektre oblastí vrátane medzinárodnej výskumnej spolupráce, celoživotného vzdelávania, podnikania, znalostí o bio-hospodárstve, zdravia, životného prostredia a informačných a komunikačných technológiách (ICT). V týchto projektoch mal tím EM rôzne úlohy vrátane podpory koordinácie a využívanie výsledkov výskumu a inovácií, šírenie noviniek a komunikačných aktivít, vývoja a nasadzovanie webových platforiem a navrhovanie a poskytovanie inovatívnych školiacich programov a programov budovania kapacít. EM je koordinátorom projektu START2ACT.

Geonardo je inžinierska a poradenská spoločnosť poskytujúca špičkové riešenia v oblasti energetiky, životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja. Od vzniku v roku 1999, sa Geonardo stalo popredným SME (malým a stredným podnikom) v strednej a východnej Európe, s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti navrhovania a vykonávania výskumných a inovačných projektov v rámci programov EÚ, najmä rámcové programy (FP 5/6/7 a Horizont 2020), Intelligent Energy Europe (IEE) a LIFE programy.

Geonardo poskytuje technické poradenstvo špecializované na obnoviteľné zdroje energie, aplikáciu energeticky úsporných opatrení, suroviny, efektívne využívanie zdrojov a manažment životného prostredia, spracováva štúdie uskutočniteľnosti a hodnotenia vplyvu na životné prostredie a vytvára a zavádza postupy na podporu inovatívneho vzdelávania, budovanie kapacít, posilnenie inštitucionálnej kapacity a komunikáciu a rozširovanie informácií.

Carbon Trust je nezisková spoločnosť s poslaním urýchliť prechod na trvalo udržateľné, nízkouhlíkové hospodárstvo. Carbon Trust poskytuje odbornú podporu podnikateľskému a verejnému sektoru s cieľom pomôcť znížiť emisie uhlíka, šetriť energiu a ponúkať na trhu nízkouhlíkové technológie. Tri oblasti pôsobenia spoločnosti Carbon Trust zahŕňajú:

Poradenstvo: Poskytovať poradenstvo podnikom, štátnej správe a verejnému sektoru ohľadom ich možností v udržateľnom, nízkouhlíkovom svete

Technológie: Pomôcť vyvinúť a nasadiť nízkouhlíkové technológie a riadenie - od zvyšovania energetickej účinnosti po využívanie obnoviteľných zdrojov a

Stanovenie ekologickej stopy: Merať a certifikovať ekologické stopy organizácií, produktov a služieb.

CentERdata je neziskový výskumný inštitút so sídlom v kampuse Tilburg University (Holandsko). Inštitút sa špecializuje na výskum behaviorálnej politiky a zber a analýzu dát. Stredom záujmu je predovšetkým (behaviorálne) ekonomika, spotrebiteľský výskum, vzelávanie, trh práce, problematika účinnosti dôchodkov a sociálneho zabezpečenia. Výskumní pracovníci používajú pokročilé (experimentálne) metódy, spotrebiteľské prieskumy a ekonometrické techniky na vykonávanie analýzy a profilu správania sa. Výskum vykonávaný spotrebiteľskou výskumnou skupinou sa líši z hľadiska tém a metodológie, ale jeho spoločným rysom je vysoký stupeň spoločenského významu. CentERdata väčšinou pracuje pre vysoké školy, výskumné platformy, Európsku komisiu, holandské ministerstvá a priemyselné organizácie.
ENVIROS, s.r.o. so sídlom v Prahe, Česká republika, je jednou z popredných poradenských spoločností poskytujúcich konzultácie predovšetkým v oblasti energetiky, životného prostredia a manažmentu v Českej republike, strednej a východnej Európe, ale aj v iných častiach sveta. Majoritným vlastníkom spoločnosti ENVIROS, s.r.o. je spoločnosť ENVIROS GLOBAL limited so sídlom vo Veľkej Británii. ENVIROS, s.r.o. zamestnáva 44 kvalifikovaných odborníkov na TPP a viac ako 30 externých odborníkov s rozsiahlymi skúsenosťami a kvalifikáciou v mnohých odboroch. V spoločnosti je zamestnaných 12 energetických špecialistov certifikovaných Ministerstvom priemyslu a obchodu ČR.
Hlavné profesnou a vedeckou výzvou Energy Institute Hrvoje Požiar (EIHP) bola transformácia energetického systému do otvoreného trhu s energiou, ktorý je riadený a formálne založený na právnom poriadku EÚ. Po pripojení Chorvátska k Európskej únii sa rozsah činnosti Inštitútu posunul smerom k víziám spojeným s vývojom energetiky v EÚ a Chorvátsku do roku 2050, čo si vyžaduje zlepšenie metodiky plánovanie energetického systému, subsystémov, sietí a transportu všetkých druhov energie a tiež budovanie kapacít pre právne, inštitucionálne a organizačné zmeny v energetickom systéme. Medzi stále dôležitejšie činností Inštitútu sa stáva vzdelávanie a poskytovanie informácií, čo vyžaduje nepretržité odborné vzdelávanie našich odborníkov a ich aktívnu účasť na vzdelávaní druhých. Stategickou úlohou EIHP je dosiahnuť uznanie ako centrum odborných znalostí v oblasti energetického plánovania a analýz v širšom regióne.
SOFENA je mimovládna nezisková organizácia založená v roku 2001 na podporu mesta Sofia pri rozvoji udržateľnej energetickej politiky. Ponúka vyhodnocovanie spotreby energie a potenciálu energetických úspor a obnoviteľných zdrojov energie. Agentúra podporuje holistický prístup k energeticky účinnéj rekonštrukcii a výstavbe nových budov, implementáciu energetického manažmentu a monitorovacích systémov v budovách a podnikoch, vzdelávanie a zavádzanie energeticky úsporných opatrení a využívaniu obnoviteľných zdrojov energie. SOFENA má skúsenosti s vykonávaním energetických auditov analýz budov a tiež s IKT pre energetický manažment a monitoring. SOFENA organizuje školenia, miestne fóra na tému udržateľná energetika, informačné dni, rokovania zainteresovaných strán. Organizuje kampane pre obyvateľov s cieľom ovplyvniť ich správanie a informovať ich o postupoch na dosiahnutie energetických úspor. Agentúra iniciuje realizáciu energeticky úsporných projektov v mestských, obytných, priemyselných a kancelárskych budovách. SOFENA má viac ako 10 ročné skúsenosti ako popredný partner národných projektov a úspešne sa ako partner zúčastnila viac ako 15 medzinárodných projektov v rámci SAVE II, ALTENER, Intelligent Energy Europe (IEE) a nadnárodnej spolupráce pre programy juhovýchodnej Európy.

SIEA bola založená v roku 1999 ako príspevková organizácia zriadená ministerstvom hospodárstva. Jedná sa o kompetenčné centrum pre energetickú efektívnosť, inovácie a obnoviteľné zdroje energie. SIEA tiež funguje ako implementačná agentúra pre štrukturálne fondy EÚ a iné finančné mechanizmy. SIEA pôsobí ako národná energetická agentúra a má veľmi dobrú znalosť slovenského energetického trhu a jeho účastníkov, organizácií s rozhodovacími právomocami, spoločností, odborníkov, združení a všetkých tých, ktorí sú zapojení v oblasti energetiky, ako i energetickej účinnosti a obnoviteľných zdrojov energie. Osobitný dôraz je kladený na oblasť vzdelávania a informačných seminárov pre odborníkov, ako aj pre širokú verejnosť s temami racionálneho využívania energie a širšieho využívania obnoviteľných zdrojov energie. SIEA plnení úlohy slovenského Ministerstva hospodárstva a podieľa sa na príprave energetickej politiky Slovenska, energetických zákonov a vyhlášok a sleduje a monitoruje vývoj v oblasti energetiky a to ako na strane dopytu tak i ponuky. 

Sekcia inovácií SIEA tvorí analytický útvar Ministerstva hospodárstva a vyvíja v spolupráci s Ministerstvom školstva Inteligentné špecializácie a stratégie pre Slovenskú republiku. Sekcia inovácií sa zúčastňuje aj medzinárodných projektov v dvoch úrovniach (Inovačná politika a Rozvoj klastrov, napríklad ACE, klaster COOP, CENTRAMO).

ENERO je nezávislé neziskové technicko poradenské centrum pôsobiace v oblasti energetiky od r. 1999. Aktivity centra sa zameriavajú na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie a zvyšovanie energetickej účinnosti za pomoci vysoko skúsených odborníkov zameraných na inovatívne energetické technológie a riadenie európskych projektov V + V. ENERO bolo členom mnohých európskych projektových konzorcií počas 5., 6. a 7. rámcového programu pre výskum a vývoj, SEE - Programu pre spoluprácu v juhovýchodnej Európe, IEE - Intelligent Energy Europe. Súčasťou cieľov centra ENERO je výskum a vývoj v energetike a prenos nových a účinných technológií z ďalších krajín EÚ a ich implementácia v Rumunsku, ďalej v oblasti výroby, dopravy, distribúcie, dodávok a využitia elektrickej energie a tepla, nekonvenčných a obnoviteľných zdrojov energie, energetickej účinnosti, pasívnych domov atď.

Agentúra KAPE vznikla 15. apríla 1994 rozhodnutím poľskej vlády ako výsledok dohody zainteresovaných strán realizujúcich národnú energetickú politiku. Hlavným vlastníkom KAPE je Štátny fond ochrany životného prostredia a vodného hospodárstva. Agentúra vznikla ako akciová spoločnosť a v súlade s občianskym zákonníkom sa hlási k princípom voľného trhu. KAPE tiež realizuje úlohy, ktoré majú charakter verejnej služby na neziskovom základe.

KAPE podporuje a implementuje svetové normy a postupy v oblasti energetickej účinnosti a trvalo udržateľného rozvoja, na základe ktorých vytvárame optimálne energeticky úsporné riešenia pre našich zákazníkov. Naším strategickým cieľom je podporovať rast konkurencieschopnosti poľskej ekonomiky vďaka zvyšovaniu energetickej účinnosti s ohľadom na zásady trvalo udržateľného rozvoja. KAPE ponúka komplexné poradenské a školiace služby zamerané na zvyšovanie energetickej účinnosti a udržateľný rozvoj pre spoločnosti a stavebný sektor. Agentúra tiež ponúka svoje odborné znalosti poľskej vláde a municipalitám a vykonáva činnosti v oblasti vzdelávania a podpory racionálneho využitia energie a rozvoja využívania obnoviteľných zdrojov energie.

V Belgicku existuje veľké množstvo akcií a iniciatív na podporu startupov, takže je pre podnikateľov ťažké nájsť v správnom čase vhodné opatrenia alebo kontakt. V roku 2012 bolo jasné, že v Belgicku je potrebné viac spojiť sily, aby v globalizovanom a technologicky rýchlo sa meniacom svete malo šancu. Po niekoľkých úspešných pilotných projektoch sa myšlienka a poslanie vyjasnili. Aby sa prikročilo k splneniu výzvy, v marci 2013 založilo 12 skúsených podnikateľov neziskovú organizáciu, do ktorej vstúpilo množstvo organizácií podporujúcich STARTUPY a postupne sa rozširovala táto sieť po celom Belgicku a jednotne rozvíjala aktivity. 

Startups.be združuje viac ako 85 podobných organizácií, pričom aktívne podporuje (začínajúcich)  podnikateľov technologickom priemysle formou koučovania a školenia, inkubačných a akceleračných programov, networkingu a Pitchingu, poskytovaním odborných znalostí v príslušných oblastiach alebo financovaním. Vďaka tejto iniciatíve vládne agentúry, federácie, mestá, vzdelávacie organizácie a tiež podnikateľské iniciatívy a dobrovoľnícke organizácie spájajú sily, aby vybudovali základy znalostnej ekonomiky budúcej generácie. Pomáhame technologickým podnikateľom, aby boli úspešní v zabezpečovaní kvalitného prístupu k poskytovateľom služieb, obchodným partnerom, zákazníkom a investorom. Prostredníctvom našej spoločnej siete spájame STARTUPOV a technogii, vytvárame kritickú masu a medzinárodnú publicitu a prispievame k vytvoreniu podnikateľského prostredia.

START2ACT spolupracuje s

START2ACT konzorcium úzko spolupracuje s organizáciami na úrovni členských štátov ale aj na úrovni EÚ s cieľom zapojiť začínajúcich a mladých malých a stredných podnikateľov (STARUPS, MSP) pri prijímaní opatrení v oblasti energetickej efektívnosti v pracovnom prostredí.

Podporovatelia projektu

Podporovatelia projektu pomáhajú projektu START2ACT od fázy návrhu až po jeho realizáciu za účelom dosiahnuť ciele projektu. Zohrávajú dôležitú úlohu pri zohľadňovaní ich aspektov počas realizácie projektu a úzko spolupracujú s partnermi konzorcia, aby úspešne zapojili mladé malé a stredné podniky a začínajúcich podnikateľov do prijímania opatrení v oblasti energetickej efektívnosti.

Tip na dnešný deň
Kupujte energeticky úsporné zariadenia a elektroniku. Vyberajte najúspornejšie ako si môžete dovoliť - oplatí sa to a v konečnom dôsledku ušetríte peniaze aj energiu.

Bolo to pre Vás užitočné?