Ciele a cieľové skupiny

Projekt START2ACT je financovaný z HORIZON 2020 - výskum a inovácie a jeho misia je pomáhať mladým MSP a startupom šetriť energiu a znižovať náklady na pracovisku. Za týmto účelom ponúkame zadarmo poradenské, mentoringové a vzdelávacie aktivity v deviatich európskych krajinách:

Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Česká Republika, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Spojené Kráľovstvo.

Kľúčovou oblasťou invervencie START2ACT na zvýšenie energetickej účinnosti prostredníctvom zmeny správania sa je kancelárske vybavenie. Kancelárske vybavenie je najrýchlejšie rastúci spotrebiteľ energie v obchodnom svete a spotrebuje 15% z celkovej spotreby elektrickej energie v kanceláriách, do roku 2020 predpokladá narást na 30%. START2ACT si kladie za cieľ spustiť používanie a využívanie mnohých dostupných nástrojov a riešení, ktoré ponúkajú veľký potenciál energetických a finančných úspor, pričom nie sú ešte dostatočne použité z dôvodu nedostatku chápania toho, ako ich používať v praxi a z dôvodu nedostatočného angažovania ľudí k zmene správania v každodennom živote. Okrem toho, START2ACT si kladie za cieľ spustiť udržateľný spôsob nákupu kancelárskeho zariadenia uplatňovaného v prevádzke podniku, vrátane výberu a vybavenie miestností (HVAC, osvetlenie, atď.), tovaru a služieb. Prostredníctvom týchto aktivít, START2ACT chce zasiať kultúru udržatelnej energie do Startupov a mladých MSP.

Pracujete v mladom MSP alebo Startup v Európe? Ak áno, potom ste nosným pilierom budúcej európskej ekonomiky! START2ACT poskytuje zdarma vedomosti a know-how prenesené na realizáciu energeticky úsporných opatrení na angažovanie mladých podnikateľov a zamestnancov v oblasti udržateľnej energie. Tím START2ACT je k dispozícii na pomoc Tebe a Tvojej spoločnosti, nielen na dosiahnutie úspor energií a nákladov, ale ponúka aj konkurenčné výhody a silného postavenia na trhu. Každodenné energeticky úsporné správanie, strategické rozhodovanie a riadenie podniku je kľúčom k dokonalosti.

STARTUP-Y A MLADÉ SME (MALÉ A STREDNÉ PODNIKY)

Cieľová skupina pre činnosti projektu START2ACT sú začínajúci podnikatelia rovnako ako vlastníci, manažéri a zamestnanci mladých SME (malých a stredných podnikov), indikatívne do 5 rokov veku v deviatich európskych krajinách: Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko , Rumunsko, Slovensko a Spojené kráľovstvo.

Segment STARTUP-ov je považovaný za budúcu kostru európskych SME (malých a stredných podnikov) a veľkých podnikov. Vzhľadom na štruktúru SME (malých a stredných podnikov) v EU, projekt START2ACT je adresovaný mikro a malým podnikateľom s až do 49 zamestancami. Táto cieľová skupina tvorí podstatnú časľ všetkých SME (malých a stredných podnikov) rovnú 98%, čo predstavuje 75% zamestnaných ľudí v sektore malých a stredných podnikov. Za predpokladu, že tieto dve cieľové skupiny budú aktívne meniť svoje správanie pri spotrebe energie v každodennom živote a na pracovisku, toto správanie a činnosti budú takisto viesť k ďalším účinkom a to, že sa táto zmena správania prenesie i do ich domovov.

Ak ste súčasťou STARTAP-u, alebo mladého SME (malého a stredného podniku) a máte záujem o niektoré z našich aktivít, potom sa pridajte k START2ACT tu a my Vás budeme kontaktovať v najbližšej dobe.

CIEĽOVÉ SKUPINY

Všetky organizácie a inštitúcie, ktoré môžu prispieť k a / alebo mať prospech z aktivít START2ACT, ale nepatria do cieľových skupín.

  • Organizácie aktívne v podpore začínajúcich SME (malých a stredných podnikov), ako sú inkubátory a akceleračné domovy, priestory spolupráce, asistenčné spoločnosti, zastrešujúce organizácie a združenia, obchodné komory a ďalšie.
  • Výrobcovia energeticky úsporných spotrebičov alebo aplikácií a súvisiace asociácie so záujmom na zvýšení využitia týchto výrobkov a podielu na trhu.
  • Poskytovatelia a dodávatelia elektrickej energie.

Ak ste súčasťou zainteresovaných strán popísaných vyššie, odporúčame, aby ste sa pridali k START2ACT a my Vás budeme v najbližšej dobe kontaktovať a spoločne nájdeme možnosti spolupráce.

Chcete vedieť viac o našich partneroch a aktivitách?

Tip na dnešný deň
Nainštalujte rozvody k zariadeniam s vypínačmi. Uľahčíte tým vypínanie techniky na konci dňa.

Bolo to pre Vás užitočné?