Zapojte zamestnancov

Zmeny v správaní a informovanosť zamestnancov môže viesť k zníženiu spotreby energie Vašej firmy asi o 5 %. Zamestnanci tiež môžu cítiť väčšie uspokojenie pri pocite, že sú toho súčasťou a že pracujú v spoločnosti s dobrým environmentálnym kreditom / profilom.

Úvod

Zapojenie zamestnancov do sledovania spotreby energie vo Vašej firme môže priniesť mnoho výhod. Môže prispieť k vytvoreniu ziskovejšej spoločnosti, šťastnejšej pracovnej sily a lepšej značky.

Angažovanosť zamestnancov predstavuje ľudskú stránku energetického manažmentu. Ten by mal byť doplnený aj o technickú stránku, ako je modernizácia konštrukcie budovy a ovládacích prvkov.

Medzi výhody patria:

 • Úspory energie: Dobre navrhnutý a realizovaný program zmien v správaní sa zamestnancov môže viesť k úsporám energie vo výške cca 3-5 %. Šetrenie energiou znamená šetrenie peňazí a znižuje uhlíkovú stopu organizácie.
   
 • Spokojnosť zamestnancov: Účasť v programoch angažovanosti zamestnancov môže zamestnancom prinášať pocit vlastnej hodnoty. Vedomie, že ich firma dbá na udržateľný prístup, môže zvýšiť spokojnosť zamestnancov a chuť zotrvať vo firme.
   
 • Dobré meno: Opatrenia podniknuté v oblasti udržateľného prístupu ukazujú, že organizácia dbá na životné prostredie. To môže zlepšiť Vašu dobrú povesť a pomôcť prilákať potenciálnych zamestnancov.  

Odporúčania

Existujú 3 etapy úspešného zapojenia zamestnancov. Každá etapa je podrobnejšie vysvetlená ďalej v texte:
 

 1. Prieskum a plánovanie: Vykonanie prieskumu a vytvorenie akčného plánu je pred spustením činností spojených so zapojením zamestnancov veľmi dôležité. Každá firma je iná, preto je nutné, aby ste porozumeli potrebám Vašej spoločnosti a tak zapojili Vašich zamestnancov.
  • V praxi: V tejto etape identifikujete opatrenie, na ktoré by ste chceli, aby sa Vaši zamestnanci zamerali, napr. zhasínanie svetiel pri opustení zasadacích miestností.
    
 2. Realizácia: Toto je hlavná etapa, v ktorej dôjde k zapojeniu zamestnancov. Počas tejto etapy sa budete musieť znova vrátiť k svojmu plánu, ale môžete ho upraviť na základe Vašich poznatkov, čo funguje dobre a čo nefunguje.
  • praxi: Budete musieť používať správne komunikačné kanály a zacieliť Vaše hlavné myšlienky. Ak napríklad chcete, aby ľudia vypínali svetlá, použite samolepky s týmto pripomenutím pri vypínačoch v zasadacej miestnosti.
    
 3. Monitorovanie: Po každom opatrení preskúmajte informovanosť zamestnancov a vždy poskytnite priestor pre spätnú väzbu. Nezabudnite spätnú väzbu uzavrieť a povedzte zamestnancom, aký vplyv mala zmena ich správania.
  • V praxi: Po ukončení kampane by ste mali zamestnancom oznámiť výsledky a vyžiadať si spätnú väzbu. Použijeme náš príklad - je možné, že svetlá v zasadacej miestnosti sa teraz zhasínajú v 90 % v čase, keď miestnosť nie je využívaná. Zamestnanci možno majú spätnú väzbu, či išlo o pozitívnu alebo negatívnu kampaň, či možno opatrenie použiť aj v ďalších priestoroch a čo môže byť nabudúce urobené inak.

Ďalšie informácie


Research & Plan
 

Čím väčší počet ludí do prieskumu zapojíte, tým efektívnejšia bude Vaša osvetová kampaň. Existujú dva prvky na vykonanie prieskumu udržateľného fungovania kancelárskej budovy: kvantitatívne a kvalitatívne.
 

Ak máte prístup ku kvantitatívnym údajom (od účtov za spotrebu energie pre pokročilé meranie a monitorovanie spotreby energie), môžete ich využiť na identifikáciu oblastí, kde dochádza k plytvaniu energiou, a na stanovenie referenčnej hodnoty spotreby energie, oproti ktorej môžete merať svoj postup počas monitorovacej etapy.
 

Či už máte kvantitatívne údaje k dispozícii alebo nie, každá firma môže zhromažďovať kvalitatívne údaje. Prejdite Vašu kancelársku budovu a identifikujte oblasti, kde dochádza k plytvaniu energiou, alebo urobte prieskum medzi zamestnancami, aby ste získali spätnú väzbu, kde sa dá energia ušetriť. Stiahnite si Pochôdzkový zoznam, ktorý Vám s tým pomôže.
 

Nejlepšie tipy pre vykonávania prieskumu a plánovania:

 

Stanovenie cieľov:

Je dôležité, aby ste stanovili dosiahnuteľné ciele - bude treba vytvoriť pozitívnu spätnú väzbu pre zamestnancov, takže sa možno budete chcieť zamerať na malé, dosiahnuteľné ciele, ktoré budete môcť využiť na vytvorenie pozitívneho oznámenia o úsporách energie, a vytvoriť ďalšiu podporu pre budúce aktivitiy. Napríklad zníženie spotreby energie o 20 % nemusí byť dosiahnuteľným cieľom v prípade, že nemáte prístup k meraniu alebo fakturácii a neviete, k akému plytvaniu elektrinou dochádza. Lepším cieľom by mohlo byť "nikdy nenechať rozsvietené svetlá cez noc".

 

Podpora zo strany nadriadených:

To je obzvlášť dôležité v menších organizáciách, kde zodpovedné osoby môžu skutočne udávať tón, firemnú kultúru a ovplyvňovať jednotlivé pracovné postupy. Zistite, kto správanie zamestnancov ovplyvňuje najviac, a zaistite, aby bolo otvorene oznámené, ako vyzerá správanie, ktoré chcete, aby si každý osvojil.

 

Dostupné zdroje:

Dôkladne premyslite, koľko času zaberú aktivity spojené so zapojením Vašich zamestnancov - ak budete vyžadovať, aby im zamestnanci venovali svoj čas, uistite sa, že to nadriadení pracovníci schvália a podporia. Ak pôjde o jednoduchú činnosť ako je vypínanie svetiel pri opúšťaní miestností, žiadny čas navyše nie je potrebný. Ak sa však zapojenie zamestnancov bude týkať aktivít zameraných na výzvu, aby posledná osoba opúšťajúca budovu zhasla všetky svetlá a vypla všetky elektrické spotrebiče, budete musieť venovať viac pozornosti času, ktorý je na to potrebný.

 


Vykonávanie
 


Teraz, keď ste zostavili zoznam činností potrebných na zapojenie zamestnancov na základe Vášho kvantitatívneho a kvalitatívneho prieskumu (energetické dáta, zoznam vytvorený pri obhliadke budovy alebo prieskum medzi zamestnancami) a vytvorili ste si plán, ako zamestnanca zapojiť do týchto činností a počas akej doby, môžete Vašu osvetovú kampaň realizovať.

 

Najlepšie tipy pre vykonávanie:

 

Načasovanie:

Načasovanie je najdôležitejšie - zahŕňa časť roka, časť dňa a načasovanie spoločne s ďalšími vecami, ktoré sa odohrávajú v činnosti podniku. Vedte kampaň za vypínanie počítačov a odosielate e-maily, aby ste ľudom pomoholi k tomu, aby na konci dňa vypínali počítač, neposielajte tento e-mail ráno! Alebo ak chcete viesť kampaň za obmedzenie vykurovanie miestností a žiadate ľudí, nech sa viac obliekali, aby sa miestnosti toľko vykurovali, musíte mať toto oznámenie pripravené a rozoslať ho hneď, akonáhle klesne teplota.

 

Cieľová skupina:

Uistite sa, že sa zameriavate na ľudí, ktorých správanie skutočne chcete ovplyvniť. Na základe obhliadok budovy, prieskumov a pozorovanie môžete určiť, na ktorého jednotlivca alebo oddelenie sa skutočne potrebujete zamerať. Nemá napríklad cenu hovoriť zamestnancom, aby vypínali svetlá pri opúšťaní budovy, ak po odchode všetkých prichádzajú pracovníci upratovania a znovu rozsvietia. Zamerajte sa na osobu, ktorej sa to týka.

 

Hlavné myšlienky akcie:

Snažte sa, aby hlavné myšlienky akcie boli čo najužšie späté so súčasnými firemnými cieľmi a motiváciou zamestnancov. Najefektívnejšie myšlienky sa riadia hodnotami - vštepovanie celkom nových hodnôt zamestnancom bude veľmi náročné, takže sa snažte zisťovať motivácie a stavať na tých existujúcich všade tam, kde je to možné. Ak majú zamestnanci napríklad už vysoké hodnoty v oblasti životného prostredia, môžete ich vo Vašom posolstve využiť. Ak ich viac zaujímajú úspory nákladov alebo úspory času, skúste prispôsobiť Vaše oznámenie týmto hodnotám - nepredpokladajte, že sa každý zaujíma o životné prostredie! Využite toho, že vo firme poznáte jednotlivých zamestnancov, hovorte s nimi a využite prieskumov na overenie, že ste správne pochopili spoločnú motiváciu. Nezabudnite, že veľa stimulov je podvedomých, takže buďte pripravení myslieť kreatívne.
 


Monitorovanie
 

 

Pravidelne monitorujte Vašu kampaň, aby ste objavili úspechy a neúspechy, získavajte spätnú väzbu, udržujte dynamickosť akcie a záujem o ňu. Využívajte poznatky, aby ste spresnili Vaše informácie a zlepšili budúce aktivity.

 

Hodnotenie:

Pri monitorovaní buďte dôkladní - robte všetko, čo ste vykonávali na začiatku (analýzu dát, obchadzky budovy), aby ste skontrolovali, či sa v dôsledku kampane na zapojenie zamestnancov niečo zmenilo. Zaznamenali ste nejaký rozdiel? Ak nedošlo k žiadnej zmene, požiadajte zamestnancov o spätnú väzbu a zistite, či by sa Váš prístup dal zmeniť. Ak ste napríklad žiadali, aby vypínali svetlá, vedeli kde sa nachádzajú vypínače? Využite týchto poznatkov k zlepšeniu budúcich aktivít, napr. označenie vypínačov. Preverte externé faktory, ako je počasie (chladnejšie, teplejšie) alebo nákup nového zariadenia, ktoré zvýšili spotrebu energie.

 

Spätná väzba:

Buďte pripravení na pozitívnu aj negatívnu spätnú väzbu a snažte sa vziať všetko do úvahy. Zvážte využitie anonymnej spätnej väzby vždy, keď máte pocit, že by Vám ľudia mohli hovoriť aj to, čo si naozaj myslia, že chcete počuť. Získavanie spätnej väzby uľahčí, keď si naplánujete do predu, ako budete o informácie žiadať.

 

Udržiavanie dynamickosti

Efektívna spätná väzba je jedným z najdôležitejších faktorov pri zabezpečovaní dlhodobého záväzku ako zo strany zamestnancov, tak vrcholového vedenia. Uistite sa, že zamestnanci a zástancovia vedia nielen to, že kampaň na zapojenie a informovanosť bola realizovaná, ale aké výsledky sa dosiahli. Napríklad, aké množstvo energie sa ušetrilo? Sú teraz svetla cez noc vždy zhasnuté? Všimnite si neplánovaných pozitívnych výsledkov alebo "vedľajších prínosov" a snažte sa všetko prepojiť s hlavnými cieľmi spoločnosti. Buďte otvorení a zapojte nových ľudí, a tým sa môže urýchliť zmena firemnej kultúry.

Dalšie zdroje:

Pochôdzkový zoznam

 

Nástroje

 • ICTFOOTPRINT Self Assessment Tool for ICT Services (SAT-S)
  The SAT-S allows you to estimate the carbon and energy footprint of a digital service (that you use or provide) based on 1 year of use of the service assessed. This will help you make informed decisions about actions to improve your energy efficiency and eventually become greener in your ICT elements.
 • ICTFOOTPRINT Self Assessment Tool for Organisations (SAT-O)
  The SAT-O allows you to estimate the carbon and energy footprint of your ICT organisation or the IT department of your organisation, based on 1 year of activity. This will help you make informed decisions about actions to improve your energy efficiency and overall carbon emissions, either directly linked to the company activities or not (e.g. business travel and commuting of your staff).
 • SIEA
  Solar Calculator
 • SIEA
  The Calculator for Energy Savings and Consumption of Buildings
 • SIEA
  The leaflets for energy efficiency and savings
 • Zelená domácnostiam
  Possibilities for SME to join the National Green Energy Program for support of domestic holders as Supplier/Contractor
Tip na dnešný deň
Nainštalujte rozvody k zariadeniam s vypínačmi. Uľahčíte tým vypínanie techniky na konci dňa.

Bolo to pre Vás užitočné?